ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРИ С НАГРАДИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА Franco Ferucci

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Игрите, провеждани на Фейсбук страницата FrancoFerucci: https://www.facebook.com/francoferucci.eu се организират от „ЕТ Касаблаанка” Е, вписано в ТР при АВ с ЕИК 108011633, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. “Язовирска“ № 2 („Организатор”).

1.2. Участие в игрите е възможно при спазване на настоящите Правила ("Правила за участие"), които са задължителни за всички участници в тях.

1.3. Организаторът си запазва правото едностранно да променя или допълва Правилата за участие, като обявява публично измененията и допълненията във Фейсбук страницата Franco Ferucci: https://www.facebook.com/francoferucci.eu. Измененията и допълненията влизат в сила след публичното им обявяване по посочения начин.

1.4. Организаторът не е длъжен да информира по друг начин за изменения или допълнения в Правилата за участие, освен чрез публикуване на Фейсбук страницата си. 

1.5. С участието си в Играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила за участие и условията на конкретната игра, включително правилата на Организатора за защита на личните данни.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Игрите се организират на български език и се провеждат на официалната Фейсбук страница Franco Ferucci: https://www.facebook.com/francoferucci.eu, само на територията на Република България. 

2.2. Игрите, провеждани от „ЕТ Касабланка“ във Фейсбук, представляват покана за участие под формата на пост, който съдържа условия за участие в конкретната игра, визия и текст. Участниците могат да се включват само при изпълнение на условията поставени в конкретната игра на страницата, посочена в т.2.1 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местопребиваване на територията на Република България, което е навършило 18 години и има валидна регистрация в социалната мрежа Фейсбук. Всички лица, ненавършили 18 години, следва да получат и представят на Организатора разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

3.2. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за „ЕТ Касабланка“, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.3. Не се допуска участие от фалшиви или дублирани профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници. 

3.4. За участие в играта не е необходимо закупуването на продукт на „ЕТ Касабланка“, нито заплащането на такса.

4. НАЧАЛО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

4.1. Игрите стартират с публикуването им на Фейсбук страницата Franco Ferucci: https://www.facebook.com/francoferucci.eu.

4.2. В случай че не е посочено изрично друго, игрите са с продължителност от 30 дни от датата на публикуването им на Фейсбук страницата Franco Ferucci. Ако конкретната игра има друга продължителност, то тя трябва да е изрично конкретизирана в поста за обявяване на играта.

5. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

5.1. За участие в игрите участникът следва да разполага с активен профил в Интернет сайта https://www.francoferucci.eu

5.2. Условията за провеждане на всяка конкретна игра се обявяват на Фейсбук страницата Franco Ferucci https://www.facebook.com/francoferuccik.eu., като покана за участие под формата на публикуван пост, съдържащ информация за играта, условия за участие, награди и друга информация. 

5.3. За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за провеждане на конкретната играта, посочени в конкретния пост на Фейсбук страницата на Franco Ferucci https://www.facebook.com/francoferucci.eu. по указания в конкретната игра начин. В случай, че участникът отговаря на условията на конкретната игра, името му се включва в жребия за спечелване на наградите. 

5.4. Наградите се теглят чрез жребий на томболен принцип измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако изрично в поста за обявяване на конкретната игра не е предвиден друг критерий за определяне на печелившите участници.

5.5. Организаторът уведомява печелившите участници в 14 (четиринадесет) дневен срок след края на играта, с отделен пост или с коментар под поста за играта на Фейсбук страницата на Franco Ferucci https://www.facebook.com/francoferucci.eu., чрез „тагване“ на имената на печелившите участници, като ги поканва да изпратят в лично съобщение трите си имена, адрес на доставка, телефон за връзка, както и данни за номерация или размер, в случай, че наградата е материална и е свързана с номерация или размер, за да осъществи контакт и да организира изпращането и получаването на наградите. 

5.6. За да получат наградата си, печелившите участници следва да изпратят своите лични данни – три имена, ръстов номер/размер, адрес на доставка и телефон за връзка в лично съобщение на Фейсбук страницата Franco Ferucci https://www.facebook.com/francoferucci.eu. в 14 (четиринайсет) дневен срок след обявяването на печелившите по реда на т.5.5. Ако в посочения срок печелившият участник не изпрати лично съобщение до Организатора и не предостави необходимите данни, Организаторът изтегля друг печеливш участник на негово място. 

5.7. Организаторът не поема отговорност за сгрешен или невалиден пощенски адрес за доставка на наградите.

5.8. Забранени са действия от страна на участник в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на наградите да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни или в противоречие с предвидените в настоящите Правила. При установяване на извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на игрите си запазва правото да дисквалифицира съответния участник, да свали от играта неговото участие и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

6. НАГРАДИ

6.1. Наградите са предоставени от Организатора, като се определят индивидуално за всяка игра и се обявяват в деня на започване на играта в поста към публикацията за конкретната игра във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/francoferucci.eu

6.2. Организаторът си запазва правото да променя наградите за други награди с адекватна стойност.

6.3. Наградите се теглят чрез жребий на томболен принцип измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако в поста за обявяване на конкретната игра не е предвиден друг критерий за разпределяне на наградите.

6.4. Печелившите участници се обявяват във Фейсбук страницата на Организатора: Franco Ferucci https://www.facebook.com/francoferucci.eu по реда на т.5.5.

6.5. В случай, че участникът не изпрати лично съобщение по реда на т.5.6., с което да даде данни за доставка, а именно: трите си имена, адрес за доставка, телефон за връзка, номер/размер, в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяването на печелившите по реда на т.5.5, губи правото си да получи наградата.

6.6. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите. В случай, че адресът, изпратен от печелившия участник е невалиден, той губи правото да получи наградата.

6.7. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.8. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. 

6.9. Разходите по доставка на награди се поемат от Организатора. Всички Участници поемат лично и за своя сметка данъци, такси, мита и други задължения, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието и спечелването в Играта. 

6.10. „ЕТ Касабланка” се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 100 лева, да осигури и предостави на участник, който е спечелил награда на стойност над 100 лева, и служебна бележка удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват служебната бележка, удостоверяваща стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ

7.1. Организаторът има право по своя преценка да прекрати дадена игра по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила,  форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства, които съществено възпрепятстват провеждане на играта при първоначално обявените условия. В тези случаи Организаторът не дължи никакви компенсации за участието

8. ПРАВНИ СПОРОВЕ  

8.1. Организаторът в игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.

8.2. Всички спорове между Организатора и участниците в играта, ще бъдат решавани по взаимно съгласие, а в случай, че това е невъзможно, ще бъдат отнасяни към компетентния съд в Република България.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Всички участници, чрез включването си в игрите, провеждани на страницата на „ЕТ Касабланка“ се считат за уведомени и изрично се съгласяват с предвиденото в настоящите Правила и условията на конкретната игра, както и с правилата на Организатора за защита на личните данни.

9.2. Чрез включването си в игрите, участниците декларират, че са съгласни техните лични данни, необходими за участието в играта и получаването на награда, а именно: публикуван във Facebook псевдоним, Facebook-ID, име, адрес за доставка и телефонен номер, да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора, „ЕТ КАСАБЛАНКА“, от негови партньори в организацията на играта и/или от определено от него обработващо данните лице. Целите на обработването на тези данни са определяне на печелившите в игрите и доставяне на наградите. Организаторът гарантира, че личните данни на участниците няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите Правила, цели.

9.3. Чрез включването си в игрите, всеки участник категорично се съгласява имената му да бъдат публикувани на Фейсбук страницата Franco Ferucci на „ЕТ Касабланка“и/или на сайта на „ЕТ Касабланка“, с цел обявяване на печелившите в играта, по реда на т. 5.5.

9.4. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на партньорите на Организатора в организацията на играта и/или определено от него обработващо данните лице, при спазване на ОРЗД и ЗЗЛД и само за целите на конкретната игра.

9.5. За целите на участието в Игрите, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: публикувано във Facebook име или псевдоним и Facebook-ID, което представлява набор от цифри, на база на които се идентифицира съответния участник. Основанието за събирането и обработването на тези данни е изричното съгласие на участника, изразено чрез включването му в играта, че изрично приема и се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

9.6. С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави три пълни имена, адрес за доставка и телефонен номер. Основание за обработване на данните за доставката на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия във връзка с участие в играта и доставка на награда от страна на „ЕТ Касабланка“, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

9.7. Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организатора, от негови партньори в организацията на играта и/или от определено от него обработващо данните лице в срок от 3 месеца след приключване на играта. 

9.8. Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно име, адрес и телефонен номер ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след получаването им от Организатора с личното съобщение от Участника, изпратено по реда т.5.6. 

9.9. Печелившият участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с обявяване на печелившите в играта на Фейсбук страницата Franco Ferucci на „ET Касабланка“, докато не изтече 3 месечния срок по т.9.8. от тяхното предоставяне с лично съобщение във Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/francoferucci.eu

9.10. Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта може да бъде изрично оттеглено от участника по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В този случай, Участникът губи правото на участие в играта.

9.11. Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

9.12. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено.

9.13. Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

9.14. По смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД), администратор на лични данни в игрите, провеждани на Фейсбук страницата:https://www.facebook.com/francoferucci.eu, е „ET касабланка“, ЕИК 108011633, със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Община Кърджали; ПК 6600; гр. Кърджали; ул. Язовирска 2,  представлявано от Сунай Иляз. Телефон: 0896705131, E-mail: francoferucci@gmail.com.

10. РАЗНИ

10.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

10.2. Всички промоции и игри, провеждани на Фейсбук страницата Franco Ferucci на „ЕТ Касабланка“ не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Фейсбук.